Ciekawe wydarzenia
z życia szkoły

PRZEDSZKOLE
SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASY GIMNAZJALNE


Co w trawie piszczy ...

czyli najważniejsze informacje i ogłoszenia:


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

1. Szkolny zestaw podręczników dla nauczania zintegrowanego obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020 - ZERKNIJ TUTAJ
2. Szkolny zestaw podręczników dla klasy IV obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020 - ZERKNIJ TUTAJ
3. Szkolny zestaw podręczników dla klasy V obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020 - ZERKNIJ TUTAJ
4. Szkolny zestaw podręczników dla klasy VI obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020 - ZERKNIJ TUTAJ
5. Szkolny zestaw podręczników dla klasy VII obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020 - ZERKNIJ TUTAJ
6. Szkolny zestaw podręczników dla klasy VIII obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020 - ZERKNIJ TUTAJ
PODZIĘKOWANIA

"Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi”. JP II

Serdeczne podziękowania kieruję na ręce Pana dyrektora szkoły Andrzeja Janusa oraz Grona Pedagogicznego szkoły w Rzykach,
za wydelegowanie mojej córki Julity na wymianę międzynarodową do Buriacji.
W szczególności bardzo dziękuję Panu Krzysztofowi Paczyńskiemu.
Motywacja z Jego strony sprawiła, że podjęłam szybką, ale i trudną decyzję dotyczącą zgody na wyjazd Julity do Buriacji.

Dziękuję wszystkim za okazaną pomoc, zaangażowanie w podróż mojej córki na daleką Syberię.
Dzięki Wam, mogła ona przeżyć wspaniałe, niezapomniane chwile,
nawiązać nowe znajomości z rówieśnikami, poznać i zobaczyć kulturę tego kraju.
Doświadczyła wielu ciekawych wrażeń, które zapamięta do końca życia.


Edyta Noga
Podziękowania
ROZPOCZYNAMY NABÓR UCZESTNIKÓW – W KLASCH V, VI i VII ZSS W RZYKACH - DO PROJEKTU „ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW”,
KTÓRY BĘDZIE REALIZOWANY W 4 KRAJACH EUROPY: MALTA, CYPR, HISZPANIA I FINLANDIA, W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.

CO TO JEST MOBILNOŚĆ? PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE „ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW”

Mobilność to zagraniczny wyjazd uczniów i nauczycieli do wybranych krajów Europy. Projekt ”Umysły przyszłości” ukierunkowany jest na rozwój umysłowy i społeczny uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej; jest kontynuacją wcześniejszych przedsięwzięć realizowanych przez nauczycieli naszej szkoły, w ramach projektu ”Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w latach 2016-2018. Ideą przewodnia˛ projektu jest promowanie nauki języków obcych, przełamywanie szkolnych barier w uczeniu się, poznawanie historii, cudów natury, architektury, kultury, a także tradycji i zwyczajów krajów goszczących. Szczegółowe informacje: http://power.frse.org.pl/

ILE KOSZTUJE?

Wszystkie środki finansowe dla uczniów – przejazd na lotnisko, ubezpieczenie, podróż samolotem, pobyt w hotelu i wyżywienie za granicą, zajęcia szkolne i pozaszkolne oraz wycieczki w krajach mobilności - zabezpiecza Beneficjent projektu - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

KIEDY I JAK BĘDZIEMY REALIZOWAĆ PROJEKT?

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wniosków, projekt będzie realizowany od czerwca 2019 r. do maja 2020 r.; pierwsza mobilność – wrzesień 2019 r. Tygodniowe wyjazdy do 4 krajów będą odbywać się w 12-osobowych grupach pod opieką 3 nauczycieli naszej szkoły (dla każdej grupy).

DLACZEGO? - CELE PROJEKTU

- rozwijanie postawy obywatelskiej, ciekawości świata, poznawanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego Europy;
- motywowanie do nauki języka angielskiego i innych języków obcych;
- doskonalenie sprawności posługiwania się technologia˛ informacyjno-komunikacyjną;
- kształtowanie sprawności umysłowych wspomagających uczenie się- nowe metody i praktyki uczenia się;
- integracja europejska młodzieży w ramach wspólnych zajęć;

CO BĘDZIEMY ROBIĆ? - DZIAŁANIA W ZAGRANICZNYCH PLACÓWKACH

1. Zajęcia szkolne: j. angielski, informatyka, sztuka (muzyka i plastyka), laboratoria i doświadczenia naukowe, zajęcia sportowe, teatr i drama.
2. Zajęcia pozaszkolne: zajęcia sportowe, gry i zabawy integracyjne, warsztaty terapeutyczne, kulinarne i artystyczne – poznawanie folkloru i rodzimych tradycji Malty, Hiszpanii, Cypru i Finlandii.
3. Wycieczki krajoznawcze i edukacyjne w celu poznawania dziedzictwa naturalnego i kulturowego goszczącego kraju.
4. Wspólne projekty, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami w międzynarodowych grupach rówieśników: rozmowy, seminaria, wykłady, prezentacje systemów edukacyjnych w krajach mobilności.

JAKIE BĘDĄ EFEKTY? - PRZEWIDYWANE REZULTATY I ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU

- wzrost umiejętności uczenia się, pewności siebie, zadowolenia i satysfakcji;
- poznanie nowych mediów, technologii i narzędzi ICT z włączeniem programowania, kodowania i robotyki;
- stopniowa poprawa umiejętności językowych przez zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego i poznanie nowych metod uczenia się języków obcych;
- promocja szkoły i swojej miejscowości w środowisku regionalnym, krajowym i europejskim;
- integracja młodzieży z różnych części Europy - równe traktowanie dzieci i młodzieży z różnych środowisk kulturowych;

Uczniowie zainteresowani projektem, proszeni są o oddanie p. K. Paczyńskiemu zgłoszenia pisemnego, potwierdzonego zgodą rodziców, do dnia 15 marca 2019 r.
Po tym terminie nie będzie już możliwości zakwalifikowania się do mobilności.


ZGODA RODZICA - do pobrania >> TUTAJ >>

Zespół projektowy:
Dyrektor Szkoły – osoba prawna projektu
Ewa Demczuk – szkolny koordynator projektu
Krzysztof Paczyński, Iwona Pikoń, Katarzyna Dusik-Szlósarczyk – osoby odpowiedzialne za rekrutację uczniów.
Regionalny Program Stypendialny

Regionalny Program Stypendialny


Celem projektu pn. Regionalny Program Stypendialny nr RPMP.10.01.05-12-0209/16 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości poprzez wsparcie stypendialne.

Stypendium będzie przyznawane na okres roku szkolnego (od 1 września do 31 sierpnia) z przeznaczeniem na realizację przez ucznia, pod okiem opiekuna dydaktycznego, jego indywidualnego planu rozwoju w obszarze przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i/lub przedsiębiorczości.

Szczegółowe zasady rekrutacji będą każdorazowo określane w regulaminie udzielania stypendiów i ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie stypendiów na dany rok szkolny.

Więcej - czytaj TUTAJ >>
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

1. INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych oraz do publicznych szkół dla dorosłych i publicznych szkół policealnych

Załącznik Nr 1:
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.


Załącznik Nr 2:
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.


Załącznik Nr 3:
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy I publicznej szkoły policealnej na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.

2. INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM

ZARZĄDZENIE NR 10/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum

Załącznik Nr 1:

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, tj.: dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.


Załącznik Nr 2:
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.
Informacja w sprawie rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Andrychów na rok szkolny 2019/2020


Dzieci uczęszczające już do przedszkola, których rodzice złożą deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji.

Deklaracje kontynuacji składane są w okresie od 22.02.2019 r. do 28.02.2019 r. w godzinach pracy przedszkola.

Złożenie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji do innego przedszkola.

Jeżeli rodzic decyduje się na zmianę przedszkola, do którego obecnie uczęszcza dziecko, to nie składa w nim deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego. Dziecko natomiast, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy. W razie nieprzyjęcia dziecka do nowego przedszkola, w dotychczasowym nie będzie dla niego zarezerwowanego miejsca.

Rekrutacja do przedszkoli dotyczy dzieci urodzonych w latach 2013-2016 zamieszkałych na terenie Gminy Andrychów.

Więcej na temat REKRUTACJI do przedszkola >> TUTAJ >>
V edycja programu Wszystkie Kolory Świata


Miło nam poinformować, że nasza szkołą przystąpiła do V edycji programu Wszystkie Kolory Świata, projektu edukacyjnego UNICEF.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dzieci i uczniów do udziału w akcji, zachęcamy do włączenia się w działania rodziców, dziadków i opiekunów, których wsparcie w tym projekcie będzie nieocenione.

Pamiętaj! Szmaciana laleczka może uratować życie dziecka.

Więcej na temat V edycji programu Wszystkie Kolory Świata >> TUTAJ >>


Poniżej zamieszczamy dla nauczycieli wychowawców materiały, które można wykorzystać w pracy na zajęciach z uczniami:

- Szczepienia

- Prezentacja projektu

- Propozycje scenariuszy zajęć

- Demokratyczna Republika Konga - Film

- Indie - Film

- Marzenia - Film
Podopieczni Hospicjum Domowego w Andrychowie potrzebuję Twojej pomocy.

Od 4 lutego do 22 lutego 2019 roku w naszej szkole będzie trwała akcja pod hasłem "Serce dla chorego".

Zebrane fundusze zostaną przekazane na zakup potrzebnych rzeczy dla podopiecznych Hospicjum.

Liczymy na Waszą pomoc.
PLAN ZAJĘĆ NA II SEMESTR

NOWY PLAN ZAJĘĆ NA II SEMESTR >> tutaj >>
Projekt "Jeżdżę z głową"

Dzięki dofinansowaniu, jakie pozyskał Urząd Miejski w Andrychowie z Urzędu Marszałkowskiego, uczniowie naszej szkoły mają możliwość po raz kolejny wziąć udział w projekcie "Jeżdżę z głową". Jest to 6 dniowy kurs nauki jazdy na nartach, który prowadzi szkółka narciarska, posiadająca doświadczenie i niezbędne kwalifikacje. Dzieciom uczestniczącym w projekcie „Jeżdżę z głową” zapewnia się 20 godzinne szkolenie, wypożyczenie sprzętu oraz karnet narciarski.
Sportowa ZimaFormularz: KARNET SPORTOWA ZIMA - Sportowa zima do pobrania
OGŁOSZENIE

Informacja dla rodziców uczniów ZSS w Rzykach dotycząca możliwości udzielenia pomocy dzieciom zagrożonym uzależnieniem lub borykających się z takim problemem.

FUNDACJA ZAPOBIEGANIA I RESOCJALIZACJI UZALEŻNIEŃ "NADZIEJA"

Adres ośrodka: 43-346 Bielsko-Biała ul. Barkowska 167C

tel.: 033 816 07 67 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00)

fax: 33 487 67 34

e-mail: fundacja@nadzieja.bielsko.pl

http://www.nadzieja.bielsko.pl/info/punkt-konsultacyjny
OGŁOSZENIE - PRZEDSZKOLE

W dniach 26.11.2018 r.- 30.11.2018 r. odbędą się zapisy na spotkanie z Mikołajem dla dzieci,
które nie uczęszczają na co dzień do przedszkola.
Zapisy w przedszkolu w Rzykach (u pani Halinki).
Materiały edukacyjne na 100 lat NIEPODLEGŁOŚCI - klasy 1-3

Polecamy materiały, opublikowane przez wydawnictwo MAC, autorstwa m.in. naszej nauczycielki p. mgr Ewy Demczuk,
które można wykorzystać w klasach 1-3 na zajęciach o tematyce 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości:

100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ - Scenariusz uroczystości szkolnej dla klas 1-3 [POBIERZ]

Słuchowisko: Dorota Baścik-Kołek Rozmowa ze starszym bratem [POBIERZ]
Lektorzy: Emilia Wiecha, Paweł Kowalski
Nagrania zrealizowano w studiu muzycznym: Andrzeja Wolskiego


100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ - Galeria zdjęć z Józefem Piłsudskim [POBIERZ]

100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ - Plansze [POBIERZ]
OGŁOSZENIEZespół Szkół Samorządowych w Rzykach

został zgłoszony do plebiscytu o tytuł "Szkoły Roku"

organizowanego przez Gazetę Krakowską.

Jak głosować?

Wystarczy wysłać SMS o treści KNS.292 na numer 72355
OGŁOSZENIEPani Katarzyna Stasiowska - Jarosz
została zgłoszona przez rodziców uczniów do konkursu

"Nauczyciel na medal"

organizowanego przez Gazetę Krakowską

Na panią Katarzynę można głosować wysyłając na numer 72355 SMS: KNW.180

Zachęcamy do głosowania!!!
OGŁOSZENIEEgzamin Gimnazjalny w klasie III Gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019 >> czytaj więcej >>

Egzamin ósmoklasisty w klasie VIII Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 >> czytaj więcej >>
Oczyszczacz powietrza w przedszkolu w Rzykach

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.
Warunki szczególne do ubezpieczenia NNW Hestia Biznes dla dzieci i młodziezy w wieku do 25 lat na rok szkolny 2018/2019- strona dokumentu nr 1
- strona dokumentu nr 2
- strona dokumentu nr 3
OGŁOSZENIEKLAUZULA INFORMACYJNA RODO

DLA RODZICÓW

Zapoznaj się TUTAJ >>


Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019


SZKOŁA PODSTAWOWA
Klasy 1-3 (pobierz)
Klasa IV (pobierz)
Klasa V (pobierz)
Klasa VI (pobierz)
Klasa VII (pobierz)
Klasa VIII (pobierz)

GIMNAZJUM
Klasa III Gimnazjum (pobierz)

UWAGA!!!

W roku szkolnym 2018/2019 prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników/materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, przysługuje uczniom wszystkich klas szkoły podstawowej, jak również uczniom klasy III gimnazjum.
Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej akcji Dzieci-dzieciom "Za lizaka daj złociaka". Uzbieraliśmy 120 zł. Pieniądze te zostały przekazane przedstawicielom Hospicjum.


OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, że już od 01 lipca 2018 r. można składac wnioski:

• Program "Rodzina 500+"
• "Dobry start" dla ucznia (jednorazowo 300 zł)
• Świadczenia rodzinne
• Fundusz alimentacyjny

Wnioski o świadczenia można złożyć bez wychodzenia z domu za pomocą m. in. Bankowości elektronicznej.
Wystarczy zalogować się na swoje konto bankowe i odnaleźć odpowiednią zakładkę (np: „Rodzina 500+”).

Tą drogą będzie też można wysyłać niezbędne załączniki. Oznacza to,że drogą elektroniczną można złożyć wniosek także na pierwsze dziecko.

Sama procedura wypełnienia i wysłania wniosku przez internet jest prosta, szybka i wygodna (bez wychodzenia z domu i czekania w kolejkach). Wnioski w formie tradycyjnej przyjmowane będą od 01 sierpnia 2018 r.

OGŁOSZENIE!

"DZIECI DZIECIOM"

Akcja: "Za lizaka daj złociaka"

Weź udział w akcji na rzecz Hospicjum Domowego Królowej Apostołów w Andrychowie. Pod opieką hospicjum są osoby dorosłe, ale również dzieci nieuleczalnie chore.

Podopieczni hospicjum najbardziej potrzebują sprzętu, który ulży im w cierpieniu i bólu. Jednak największym prezentem dla chorego jest obecność drugiego człowieka, fakt, że ktoś pamięta o urodzinach, imieninach, świętach, Dniu Dziecka czy mikołajkach.

Zachęcamy Was do wsparcia naszej akcji.

Każdy, nawet drobny datek może przyczynić się do tego, że na twarzy chorego pojawi się szczery uśmiech.
Logopeda ... przyjaciel czy wróg?

W trosce o prawidłowy rozwój mowy naszych dzieci, przy okazji przypadającego 6 marca europejskiego dnia logopedy,
chciałabym zwrócić uwagę rodziców na problem wad wymowy.
Dzieci rozpoczynające od września naukę w pierwszej klasie stają przed nie lada
wyzwaniem. Nowi nauczyciele, nowe otoczenie i nowe oczekiwania.
To dla nich bardzo duży stres. Mają przed sobą sporo zadań.
Będą się uczyć nie tylko czytać, pisać i liczyć, ale muszą uważnie słuchać,
wyrażać emocje, porządkować pojęcia, zapamiętywać i komunikować się z rówieśnikami.
Nauczmy nasze dzieci rozmawiać, opowiadać i słuchać – to niezwykle ważne
dla każdego pierwszoklasisty. Uczeń rozpoczynający swoją przygodę ze szkołą powinien mieć w pełni rozwinięty system językowy, myślenie i wyobraźnię.
Szanujmy jego potrzeby, wzmacniajmy sukcesy. Jeżeli jednak nasze dziecko ma problemy z płynnym mówieniem, wymawianiem niektórych głosek, dajmy mu wsparcie!

Wizyta u logopedy jest niezbędna w przypadku, jeśli rodzic zauważy, że rozwój mowy dziecka jest nieprawidłowy, odstający od rówieśników, a także,
kiedy dziecko nieprawidłowo wymawia pewne głoski. Korygowanie wad wymowy lub powodujących je wad zgryzu czy wad anatomicznych jest bardzo ważne,
gdyż niewyleczone mogą utrudniać dziecku przyswajanie pisania i czytania.
Warto zaznaczyć, że wiek przedszkolny jest okresem największego
rozwoju mowy dziecka – jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę
jak i usuwać wszelkie nieprawidłowości.
Wcześnie podjęta terapia logopedyczna, pozwala na osiągnięcie jak najlepszych wyników
w nauce szkolnej w początkowym etapie edukacji !!!

Katarzyna Stasiowska-Jarosz


Zmiany w organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

od 1 września 2017 r.


Więcej tutaj >>


Akcja edukacyjna dla Ciebie

Projekt będzie realizowany od 01.09.2017 r. do 31.07.2019 r., a jego celem jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach.

W projekcie udział wezmą uczniowie klas VII, VIII oraz oddziałów gimnazjalnych w Szkołach Podstawowych w Sułkowicach-Łęgu, w Rzykach i w Targanicach.

Oferta w ramach projektu jest bezpłatna.

Rozwijanie kompetencji uczniów gimnazjum w Rzykach:

  • Zajęcia wyrównawcze z matematyki „Nie taka matematyka straszna”.
  • Zajęcia rozwijające „Młodzi tropiciele – odkrywamy przyrodę wszystkimi zmysłami”.
  • Zajęcia rozwijające „Zostań współczesnym Prometeuszem – odkryj tajemnice przyrody”.
  • Zajęcia rozwijające „Kółko biologiczne”.
Więcej informacji można znaleźć tutaj >>

KARTA SZKOLNA

Santander Bank Polska S.A.

BEZPIECZNA SZKOŁA
NOWOCZESNA SZKOŁA

Nasza szkoła uczestniczy w Programie Karta Szkolna, realizowanym przez Santander Bank Polska S.A.

Cele projektu:

- Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole
- Promocja nowoczesnej szkoły
- Edukacja ekonomiczna
- Wsparcie aktywnych szkół


Karta Szkolna może pełnić jednocześnie wiele funkcji: klucza, identyfikatora szkolnego, karty bibliotecznej, biletu komunikacji miejskiej, a także elektronicznej portmonetki (po wcześniejszym zasileniu).
Aby wejść do szkoły należy posłużyć się Kartą Szkolną dostarczoną przez Bank Zachodni WBK S.A.
Każde wejście i wyjście jest rejestrowane.
Więcej informacji nt. programu Karta szkolna dostępna jest TUTAJ

„KARTA DUŻEJ RODZINY”
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

WIĘCEJ nt. Karty dużej rodziny TUTAJ

Uwaga: Zmiana wzoru wniosku Karty Dużej Rodziny
http://ops.andrychow.eu/zmiana-wzoru-wniosku-karty-duzej-rodziny/

Zarządzenie Dyrektora ws. darmowego podręcznika

POBIERZ

Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników

Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 realizowane będzie zadanie zapewnienia uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

TUTAJ dostępny: Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego uczniom szkół podstawowych.

Procedury Niebieskiej Karty w Oświacie

Pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

POBIERZ


O szkole

W skład Zespołu Szkół Samorządowych
w Rzykach wchodzą:
- Przedszkole Publiczne,
- Szkoła Podstawowa im. Mariana Kowalskiego
- Gimnazjum

Godne uwagi


Pogoda w naszym regionie

Adres

Zespół Szkół Samorządowych
Rzyki, os. Szczęśniaki 1
34-125 Sułkowice
Tel (33) 875 15 20


O stronie

Do prawidłowego działania strony potrzebny jest Adobe Shockwave Player